Belize - Lainat Yksityissektorin - EnnusteBelize Raha Viime Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Korkokanta 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Rahan M0 368 377 382 387 393 443
Rahan M1 1575 1573 1571 1571 1570 1570
Rahan M2 2961 2971 2986 3001 3016 3159
Valuuttavaranto 312 295 279 280 281 316
Lainat Yksityissektorin 1578 1569 1566 1561 1556 1477
Talletuskorko 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Pankit Tase 3208519 316000 320000 320000 319000 321000
Keskuspankin Tase 1031915 114000 118000 125000 123000 120000
[+]